Login

Abonnemangsvillkor

Avgifter
Avgift för tjänst erläggs enligt gällande prislista för specificerad tjänst vid beställningsdatumet. Avgiften erläggs alltid i förskott och betalas per år eller per kvartal. Betalning ska erläggas inom 20 dagar från fakturadatum. Om kunden inte erlägger betalning för fakturerade avgifter senast 20 dagar efter särskild uppmaning till kunden lämnas ärendet omgående till inkasso och abonnemanget stängs. Aitos har rätt att ändra avgifterna med tre (3) månaders varsel. Sker prishöjning mitt i en abonnemangsperiod drabbar prisändringen inte kunden förrän vid påbörjandet av ny period, år eller kvartal. Sker prisminskning mitt under en period återbetalas ingen mellanskillnad på avgiften.

Avtalstid
Avtalet löper årsvis och förlängs automatiskt med ett år per gång vid utebliven uppsägning. Kunden kan sägas upp avtalet när som helst, dock senast 30 dagar före påbörjad periods slut. Om uppsägning görs efter ingången av ny period sker ingen återbetalning av grundavgiften för det innevarande året. Uppsägning av avtalet måste göras skriftligen och kan ske via fax, brev eller E-mail till support@aitos.se

Egna Web-sidor på Leverantörs server
Kunden har rätt till sina egna Web-sidor på leverantörs server inom ramen för tilldelat hårddiskutrymme. Ingen begränsing finns i antalet överförda data.

Ändring av villkor
Dessa villkor gäller tills vidare. Aitos har rätt att ändra villkoren endast om avisering har skett minst tre (3) månader i förväg. Om ändring enligt ovan är till väsentlig nackdel för kunden, har kunden rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten med verkan från ändringens ikraftträdande och återfår avgiften för kvarvarande månader. Sådan uppsägning kan endast ske fram till den dag de nya villkoren träder ikraft och skall vara skriftlig.

Överlåtelse av abonnemang
Avtalet får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Aitos

Avstängning av abonnemang
Aitos har rätt att med omedelbar verkan säga upp ett avtal utan återbetalningsskyldighet, om kunden utnyttjar tjänsten på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt är inkluderat men ej begränsat till följande:

 

  • Otillbörligt är spridande av olaglig, oetisk, rasistisk och pornografisk information via egna Web-sidor.
  • Otillbörligt är också att använda tjänsten för olagliga handlingar på Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
  • Otillbörligt är också att via tjänsten trakassera individer eller företag och organisationer.
  • Otillbörligt är också att använda serverprogramvara, t.ex. eggdrops och egna servers.
  • Otillbörligt är också att ha program aktiva på våra servers när kunden själv inte är inloggad
  • Otillbörligt är också medvetet handlande som negativt påverkar Aitos system eller övriga användare eller Internet i sig självt.

Aitos förbehåller sig rätten att avböja ansökan om tjänst.

Begränsning av Aitos ansvar
Vid tekniska fel eller brister hos Aitos reducerar Aitos priset i relation till de inskränkningar som förlegat. Aitos förbehåller sig rätten att bestämma huruvida prisreduktion ska göras och nivån på denna reduktion.

Aitos ansvarar inte för skada på grund av fel orsakade av tekniska fel eller brister hos annan än Aitos. Aitos ansvarar inte för ekonomisk skada som orsakas av tekniska fel eller inskränkningar. Prisreduktion tillämpas inte vid avbrott som uppstår vid eventuella uppgraderingar av systemet som förbättrar tjänsten för kunden.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för innehållet i kundens korrespondens, kundens inlägg i nyhetsmöten, innehållet i kundens Web-sidor eller andra aktiviteter som kunden utför på Internet eller i system kopplade på Internet.

Programvara
Aitos är inte ansvarig för eventuella brister och begränsningar i mjukvara som vi tillhandahåller på vår hemsida. Aitos är inte ansvarig för eventuella fel som uppstår på kundens dator vid installation av distribuerad mjukvara. Det åligger kunden att registrera eventuella shareware-versioner av distribuerade program.

Om skribenten